Istotnym elementem każdego postępowania jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dlatego też skuteczny komornik przykłada dużą wagę do prowadzenia czynności egzekucyjnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Kluczową kwestią w prowadzeniu każdej sprawy jest również odpowiednia współpraca z wierzycielem. Dzięki bieżącemu informowaniu o stanie postępowania, wierzyciel zyskuje możliwość składania stosownych wniosków w sprawie oraz podejmowania czynności niemieszczących się w zakresie uprawnień komornika.

Przy wykonywaniu ustawowych obowiązków Komornik Sądowy Michał Kranz zwraca szczególną uwagę na staranne i szybkie podejmowanie czynności celem sprawnego i skutecznego prowadzenia postępowań. Chcąc zapewnić maksymalną skuteczność, komornik oprócz posiadania wiedzy i niezbędnego doświadczenia, powinien posiadać również dostęp do specjalistycznych i nowoczesnych narzędzi pozwalających na odnalezienie majątku dłużnika.

Kancelaria w Katowicach korzysta z wielu systemów informatycznych usprawniających pracę, przy pomocy których szybko i wiarygodnie można ustalić konkretne składniki majątku dłużnika. Komornik Sądowy Michał Kranz korzysta z następujących narzędzi i systemów teleinformatycznych:
logo_epu

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd)

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala niezwłocznie skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji, a komornik niemal natychmiast może podjąć czynności w celu wyegzekwowania zasądzonych należności.

logo_puezus

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

System umożliwiający pozyskanie przez komornika informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez dłużnika świadczeń, jego aktualnych adresów zamieszkania oraz innych danych teleadresowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji. Odpowiedź na skierowane zapytanie zostaje udzielona po kilku dniach.

logo_ognivo

OGNIVO

Zajęcie rachunków bankowych dłużnika jest podstawowym i najczęściej stosowanym sposobem egzekucji. System pozwala na uzyskanie informacji o posiadanych przez dłużnika rachunkach w bankach komercyjnych oraz bankach spółdzielczych nawet w ciągu kilku minut po skierowaniu zapytania.

logo-ms

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

System pozwalający komornikowi na odnalezienie nieruchomości należących do dłużnika natychmiast po wysłaniu zapytania. W połączeniu z możliwością skierowania wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego możliwe jest wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu wyegzekwowania roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

cepik

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Po skierowaniu zapytania system pozwala uzyskać informacje o pojazdach będących własnością lub współwłasnością dłużnika, danych adresowych właściciela, ważności polisy OC, pełnych danych ewentualnych współwłaścicieli oraz informacji o dacie zbycia pojazdu, od razu po skierowaniu stosownego zapytania.

REGON SISP

System Informacji REGON

Usługa pozwalająca na weryfikację danych numerycznych i adresowych dłużnika, minimalizująca ryzyko pomyłek co do osoby dłużnika oraz możliwością ustalenia danych niebędących wcześniej w posiadaniu wierzyciela, a wymiernie przyczyniających się do skutecznej egzekucji.

logo_ceidg

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Elektroniczny dostęp do Ewidencji Działalności Gospodarczej daje komornikowi sądowemu możliwość natychmiastowego uzyskania informacji na temat prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej, miejsc jej prowadzenia, jego numeru PESEL oraz rodzajów działalności gospodarczej przez dłużnika.

MS

Rejestr Zastawów

Elektroniczne skierowanie zapytania do rejestru zastawów pozwala organowi egzekucyjnemu ustalić, czy na konkretnym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy oraz czy osoba dłużnika figuruje w rejestrze jako zastawca.