Komornik Sądowy Michał Kranz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Michał Kranz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim. Zdobyte wykształcenie oraz przeszło dziesięcioletnie doświadczenie, pozwala na sprawne i rzetelne prowadzenie spraw Wierzycieli. Komornik specjalizuje się w zakresie spraw gospodarczych oraz w egzekucji z nieruchomości. Nieodzownym elementem pracy komornika jest podejmowanie nieszablonowych działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które umożliwiają sprawne poszukiwanie majątku dłużnika. Komornik Sądowy Michał Kranz charakteryzuje się świeżym podejściem do egzekucji oraz innowacyjnymi sposobami prowadzenia postępowań. Kancelaria w Katowicach regularnie wdraża kolejne usprawnienia technologiczne, które w połączeniu z umiejętnym podejściem do dłużnika, pozwalają na szybkie i skuteczne dochodzenie należności dla Wierzycieli.

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia Państwu najważniejszych informacji o funkcjonowaniu kancelarii, charakterystyce prowadzonych spraw, planowanych licytacjach oraz umożliwienia bezpośredniego kontaktu z kancelarią. Wierzyciel może uzyskać kompleksową wiedzę na temat prowadzonych postępowań, dostępnych systemów informatycznych oraz pobrać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania. Dłużnik zaś może znaleźć informacje o godzinach pracy kancelarii i możliwości osobistego kontaktu z komornikiem, celem ustalenia warunków spłaty zadłużenia, a także o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Kancelaria w Katowicach

Kancelaria komornicza zlokalizowana jest w ścisłym centrum Katowic. Na podstawie oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone są na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Dokładne informacje o zakresie terytorialnym działania kancelarii znajdą Państwo w zakładce Właściwość terytorialna. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych oraz sprawy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W tym przypadku Komornik Sądowy Michał Kranz prowadzi egzekucję z nieruchomości położonych na terenie rewiru komorniczego obejmującego właściwość miejscową Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Komornik Katowice


Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, wyposażonym przez ustawodawcę w możliwość stosowania określonych środków przymusu. Podlega nadzorowi Sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Michał Kranz przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Komornik wykonuje w szczególności następujące zadania:

Komornik Katowice Michał Kranz
Aktualne Licytacje

  • REGON SISP