Dokumenty zamieszczone poniżej są w pełni respektowane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Michała Kranza.

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kpc. Dokumenty można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z kancelarią (osobiście lub telefonicznie). Komornik Sądowy Michał Kranz udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Złożony wniosek powinien być uzupełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Należy wypełnić wszystkie możliwe pola. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej identyfikatorów (PESEL, NIP, REGON, KRS) dłużnika oraz jego aktualny adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, czy siedziby. Zwiększy to znacząco szanse na szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należności. Wniosek powinien być podpisany czytelnie przez Wierzyciela jego imieniem oraz nazwiskiem. Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela (pełnomocnik), do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, a w przypadku spółek prawa handlowego również odpis z KRS.

Co załączyć do wniosku?

Do wypełnionego wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego, a do wniosku o wykonanie zabezpieczenia oryginał tytułu zabezpieczenia. Do wniosku o spis inwentarza spadku należy załączyć postanowienie sądu nakazujące sporządzenie spisu, a jeśli wniosek o spis składany jest do komornika jeszcze przed wydaniem przez sąd postanowienia, należy wykazać innymi dokumentami interes prawny w sporządzeniu spisu.

Jeśli wniosek jest niekompletny lub błędny, Komornik Sądowy wzywa wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku w terminie 7 dni.

Choć większość wniosków egzekucyjnych składana jest w tradycyjnej, pisemnej formie, to wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym wydanym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym może złożyć wniosek do Komornika Sądowego również za pośrednictwem portalu EPU. Dalsza korespondencja z wierzycielem będzie jednak prowadzona w formie pisemnej, za pośrednictwem Poczty Polskiej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzorce wniosków do pobrania

Wniosek egzekucyjny.

Wzór wniosku egzekucyjnego do odręcznego wypełnienia

Pobierz PDF Pobierz DOC
Wniosek o zabezpieczenie.

Wzór wniosku o zabezpiecznie egzekucji do odręcznego wypełnienia.

Pobierz PDF Pobierz DOC

Wniosek o doręczenie korespondencji na zlecenie sądu

Wzór wniosku doręczenie korespondencji na zlecenie sądu do odręcznego wypełnienia

Pobierz PDF Pobierz DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do odręcznego wypełnienia

Pobierz PDF Pobierz DOC

Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia.

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia do odręcznego wypełnienia.

Pobierz
Formularz skargi na czynności komornika.

Formularz skargi na czynności komornika do odręcznego wypełnienia.

Pobierz